Kultowy.pl
Znajdź...

Regulamin prenumeraty

Regulamin oferty prenumeraty czasopism wydawanych i sprzedawanych przez Burda Media Polska Sp. z o.o.


§1.

Informacje ogólne


1. Niniejszy Regulamin prenumeraty określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism wydawanych i sprzedawanych przez Burda Media Polska Sp. z o. o., zamawianej przez:

a) serwisy internetowe administrowane przez Burda Media Polska Sp. z o. o., zwane dalej Serwisami (kultowy.pl),

b) rozmowę telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta (nr tel.: 22 360 39 09),

c) wiadomość mailową wysłaną na adres bok@burdamedia.pl,

d) bezpośredni przelew środków pieniężnych na konto bankowe Burda Media Polska Sp. z o .o. (nr konta bankowego: 04 1050 0086 1000 0090 3172 2706)

e) bezpośredni przelew środków pieniężnych na - dedykowane dla klienta - konto bankowe Burda Media Polska Sp. z o.o. w usłudze bankowej Mass-Collect,

oraz zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy oraz tryb

postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin prenumeraty ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy Zamawiający zainteresowany prenumeratą jest zobowiązany do

zapoznania się z niniejszym Regulaminem prenumeraty oraz Regulaminem Sklepu i przestrzegania ich postanowień.

2. Administratorem Serwisów i Biura Obsługi Klienta oraz realizującym prenumeratę jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000574730, posiadająca NIP: 8971411483 oraz REGON: 014934045, i

zwana jest dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba dokonująca zamówienia prenumeraty, w tym korzystająca z Serwisów, zainteresowana lub korzystająca z prenumeraty ma możliwość kontaktu ze

Sprzedającą za pośrednictwem dedykowanych adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych:

a) w zakładce „Kontakt” Serwisów,

b) w listach o przedłużenie prenumeraty (zwanych dalej LOPP),

c) w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Sprzedającej.

3. Przeglądanie Serwisów, w tym produktów dostępnych w ramach prenumeraty nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na prenumeratę czasopism Sprzedającej wymaga złożenia zamówienia

w trybie określonym w § 2 i $3.

4. Zamówienie może zostać złożone przez:

a) Serwisy,

b) Biuro Obsługi Klienta,

c) wykonanie przelewu bankowego, w formie umowy o prenumeratę, zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Przedmiotem oferty prenumeraty jest dostawa pod wskazany adres z góry określonej w ofercie ilości kolejnych numerów wydawniczych czasopism wydawanych przez Burda Media Polska Sp. z o. o. Oferta

prenumeraty może składać się z więcej niż jednego czasopisma i/lub zawierać dodatkowy prezent/gadżet opisany w ofercie.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie prenumeraty.

§2.

Zamówienia prenumeraty

1. Sprzedająca udostępnia czasopisma do prenumeraty w podanych w opisie oferty cyklach wydawniczych. Prenumerata czasopisma rozpoczyna się od kolejnego numeru wydawniczego, licząc od bieżącego, aktualnie

dostępnego na rynku. Prenumerata czasopisma może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować aktualne lub kolejne numery wydawnicze, zgodnie z ofertą Sprzedającej. Prenumeratą objęte są czasopisma

bez dodatków/gadżetów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej, przy czym do niektórych ofert prenumerat Sprzedająca dołącza prezenty/gadżety przeznaczone tylko dla prenumeratorów lub zaoferuje pakiety

prenumerat czasopism, zgodnie z prezentacją w ofercie.

2. Aby zamówić prenumeratę na wybraną ofertę prenumeraty, Zamawiający powinien:

a) skorzystać z jednego z Serwisów i postępować wg Regulaminu Serwisu,

b) skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta,

c) wykonać przelew na wskazane konto bankowe Sprzedającej, wpłacając wartość odpowiadającą cenie wybranej oferty, podając w tytule przelewu - dane adresowe, na które ma nastąpić realizacja dostawy

prenumeraty oraz symbol zamawianej oferty prenumeraty.

3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez

niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić

przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania

Sprzedającej o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.

4. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje po rejestracji płatności na koncie bankowym Sprzedającej.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność czasopisma i/lub prezentu/gadżetu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęte zamówieniem, wybrane czasopismo i/lub część produktów z

zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedająca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co

do sposobu realizacji jego zamówienia po upływie 7 dni od uzyskania ww. informacji od Sprzedającej jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już

zapłaty, Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.

6. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

§3.

Zamówienia prenumeraty autoodnawialnej

1. Aby zamówić prenumeratę autoodnawialną, na wybrane czasopismo, wydawane lub sprzedawane przez Burda Media Sp. z o.o., Zamawiający powinien skorzystać z jednego z Serwisów Sprzedającej i założyć na nim

konto użytkownika, wypełniając w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku lub faktury. Następnie Zamawiający, w formularzu zamówienia,

powinien wybrać czasopismo, którego prenumeratą jest się zainteresowanym, określić liczbę prenumerat do zakupu oraz wybrać numer wydawniczy, od którego ma się rozpocząć realizacja prenumeraty. W kolejnym

kroku Zamawiający musi potwierdzić zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym

Regulaminem. Po przejściu do zakładki płatności, Zamawiający powinien podać, żądane przez Serwis, dane swojej karty kredytowej i wyrazić zgodę na ich zapamiętanie w Serwisie. Po złożeniu prawidłowego zamówienia

Administrator przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.

2. Po zakończeniu realizacji zamówienia na prenumeratę autodnawialną, Serwis na którym zamówienie zostało złożone, automatycznie stworzy kolejne zamówienie na warunkach i w cenie identycznych z poprzednim

zamówieniem oraz powiadomi mailowo Zamawiającego o rozpoczęciu procesu tworzenia kolejnego zamówienia. Następnie Serwis, korzystając z zapamiętanej danych karty kredytowej Zamawiającego i udzielonej przez

Niego zgodzie, automatycznie wywoła transakcję płatniczą. W przypadku braku środków, upłynięcia terminu ważności karty lub z innych powodów, dla których transakcja nie przebiegnie poprawnie, Serwis poinformuje o

tym Zamawiającego.

3. Dane karty kredytowej są bezpośrednio przekazywane do nazwanych w Serwisie systemów płatności i w żadnym momencie oraz w żadnej postaci nie są przechowywane przez Sprzedającą oraz nie są dostępne dla

pracowników i współpracowników tejże.

4. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie zapamiętanych danych karty kredytowej i zrezygnować tym samym z automatycznego tworzenia przez Serwis kolejnych zamówień w

ramach prenumeraty autoodnawialnej. Rezygnacja musi być dokonana poprzez jej wysłania na adres email bok@burdamedia.pl lub listownie na adres Sprzedającej, wskazany w § 1 pkt. 2, albo może być zgłoszona w

formie telefonicznej pod numerem telefonu 22 360 39 09. Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez

Usługobiorcę w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do

panelu/ konta Usługobiorcy na stronie https://kultowy.pl/.

§4.

Ceny prenumeraty i sposoby płatności

1. Ceny prenumeraty są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Serwisach, Biurze Obsługi Klienta, LOPPach oraz

materiałach promocyjnych i informacyjnych Sprzedającej są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia, pod warunkiem, że w ww. źródłach nie zawarto wprost ograniczeń czasowych ważności

prezentowanych ofert i ich cen.

2. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest pokrywany przez Sprzedającą. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów

jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach składanego zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia poprzez przelew bankowy, potwierdzenie przyjęcia

zamówienia nie jest przesyłane do Zamawiającego.

3. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie towary na konto bankowe Sprzedającej w sposób wskazany:

a) w Serwisie, w którym zamówienie zostało złożone,

b) w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia, jeżeli zostało wysłane do Zamawiającego,

c) przez konsultanta w Biurze Obsługi Klienta.

Płatność może być również wykonana przez Zamawiającego bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającej lub na - dedykowane dla Zamawiającego - konto bankowe w usłudze bankowej Mass-Collect.

4. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

5. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach sprzedażowych, w szczególności w zakresie ilości, ceny, częstotliwości wydawania produktów, okresów prenumeraty, dodawania i wycofywania

produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez

Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

6. Promocje Sprzedającej nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje o niej nie stanowią inaczej.

§4.

Koszty wysyłki i dostawa

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych numerów wydawniczych czasopism odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji i zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Zamawiającego czasopisma

dostępnego na stronie internetowej. Wysyłka pierwszego numeru prenumeraty rozpocznie się nie później niż 4 tygodnie od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej, z zastrzeżeniem zdania wcześniejszego. Jeżeli do

prenumeraty dołączany jest prezent/gadżet, zostanie on wysłany w ciągu 4 tygodni przesyłką pocztową poleconą lub kurierską, po zarejestrowaniu wpłaty. Gadżety wybrane przez Zamawiającego – jeśli są zawarte w

fercie – przy zamówieniu prenumeraty nie podlegają zamianie ani wymianie na inne, ani też na gotówkę.

2. W przypadku zmian w Harmonogramie wydawniczym polegających na połączeniu dwóch lub większej ilości numerów wydawniczych czasopisma w jednym egzemplarzu, zamówiona prenumerata ulega

automatycznemu wydłużenie, w taki sposób, aby deklarowana w ofercie ilość numerów wydawniczych została zrealizowana.

3. Zamówione czasopisma będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy. Każdy numer wydawniczy czasopisma w ofercie prenumeraty wysyłany jest na wskazany

adres nierejestrowaną pocztową przesyłką marketingową.

4. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia czasopism i prezentów/gadgetów bez wad.

5. Wszelkie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez telefon kontaktowy lub

adres mailowy. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Biura Obsługi Klienta o zmianach danych adresowych.

§5.

Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o prenumeratę zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na

wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się – dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w  posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, w przypadku regularnego dostarczania towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów

3. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, jest odesłanie otrzymanych w ramach realizacji prenumeraty – prezentów/gadżetów (o ile były dołączone), na adres magazynu Sprzedającej,

tj. Poczta Polska, 87-823 Włocławek, ul. Duninowska 9a. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej

zamówionych produktów ponosi Zamawiający -.

4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy, tj. całości kosztów odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach prenumeraty następuje przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że on sam zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o

odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego

dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu Zamawiającemu

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (gadżetów dołączonych do prenumeraty) będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6.

Czas trwania Umowy

1. Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas realizacji prenumeraty, a Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z umowy w każdym momencie jej trwania. W tej sytuacji Zamawiającemu zwracane są środki

proporcjonalnie do wartości niedostarczonych towarów.

2. W przypadku prenumeraty autoodnawialnej, prenumerata odnowi się na kolejne okresy realizacji prenumeraty. Również w tym przypadku, Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z umowy w każdym

momencie jej trwania.

§7.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem i z tytułu rękojmi za wady, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres

email bok@burdamedia.pl lub listownie na adres Sprzedającej, wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje dotyczące

nieotrzymania czasopisma w prenumeracie mogą być ponadto zgłaszane w formie telefonicznej pod numerem telefonu 22 360 39 09 oraz powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni, licząc od daty ukazania się danego

numeru czasopisma na rynku (w sprzedaży detalicznej). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającą maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w

reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

2. Decyzja Sprzedającej nie wyłącza prawa Zmawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.§8.

Dane osobowe

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://kultowy.pl/i/polityka-prywatnosci§9.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie prenumeraty mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego kultowy.pl dostępnego pod linkiem https://kultowy.pl/i/regulamin oraz

przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów

prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje Zamawiających co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Złożenie zamówienia na prenumeratę przez Zamawiającego po wprowadzeniu zmian w

Regulaminie prenumeraty będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez Sprzedającą zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania

mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu

konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach polegają na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług na rzecz

Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. W takich wypadkach, jeżeli po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną

zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, bądź odpowiednio usługa została w pełni wykonana, prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo

wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

Burda Media Polska sp. z o.o.

ul. Marynarska 15,

02-674 Warszawa,

tel.: 22 360 39 09,

bok@burdamedia.pl;

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od

umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez

Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa

decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie

zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Burda Media Polska sp. z o.o.

ul. Marynarska 15,

02-674 Warszawa,

tel.: 22 360 39 09,

bok@burdamedia.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu

następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …...........................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Adres konsumenta(-ów) …...............................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Data …..............................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.