Kultowy.pl
Znajdź...

Regulamin prenumeraty - ZMIANY

Regulamin oferty prenumeraty  czasopism wydawanych i sprzedawanych przez Burda Media Polska Sp. z o.o.

Dokument wchodzi w życie z dniem 12.08.2021

§1.

Informacje ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism wydawanych i sprzedawanych przez Burda Media Polska Sp. z o. o., zamawianej przez:

a) serwisy internetowe administrowane przez Burda Media Polska Sp. z o. o., zwane dalej Serwisami (kultowy.pl),

b) rozmowę telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta (nr tel.: 22 360 37 77),

c) wiadomość mailową wysłaną na adres bok@burdamedia.pl,

d) bezpośredni przelew środków pieniężnych na konto bankowe Burda Media Polska Sp. z o .o. (nr konta bankowego: 04 1050 0086 1000 0090 3172 2706)

e) bezpośredni przelew środków pieniężnych na - dedykowane dla klienta - konto bankowe Burda Media Polska Sp. z o .o. w usłudze bankowej Mass-Collect, w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy Zamawiający oraz użytkownik Serwisów zainteresowany prenumeratą jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

2. Administratorem Serwisów i Biura Obsługi Klienta oraz realizującym prenumeratę jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000574730, posiadająca NIP: 8971411483 oraz REGON: 014934045, i zwana jest dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba dokonująca zamówienia prenumeraty, w tym korzystająca z Serwisów, zainteresowana lub korzystająca z prenumeraty ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem dedykowanych adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych:

a) w zakładce „Kontakt” Serwisów,

b) w listach o przedłużenie prenumeraty (zwanych dalej LOPP),

c) w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Sprzedającej.

3. Przeglądanie Serwisów, w tym produktów dostępnych w ramach prenumeraty nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na prenumeratę czasopism Sprzedającej wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 2 i $3.

4. Zamówienie może zostać złożone przez:

a) Serwisy,

b) Biuro Obsługi Klienta,

c) wykonanie przelewu bankowego,

w formie umowy o prenumeratę, zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

5. Przedmiotem oferty prenumeraty jest dostawa pod wskazany adres z góry określonej w ofercie ilości kolejnych numerów wydawniczych czasopism wydawanych przez Burda Media Polska Sp. z o. o. Oferta prenumeraty może składać się z więcej niż jednego czasopisma i/lub zawierać dodatkowy prezent/gadżet opisany w ofercie.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

 

§2.

Zamówienia prenumeraty

 

1. Sprzedający udostępnia czasopisma do prenumeraty w podanych w opisie oferty cyklach wydawniczych. Prenumerata czasopisma rozpoczyna się od kolejnego numeru wydawniczego, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku. Prenumerata czasopisma może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować aktualne lub kolejne numery wydawnicze, zgodnie z ofertą Sprzedającej. Prenumeratą objęte są czasopisma bez dodatków/gadżetów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej, przy czym do niektórych ofert prenumerat Sprzedająca dołącza prezenty/gadżety przeznaczone tylko dla prenumeratorów lub zaoferuje pakiety prenumerat czasopism, zgodnie z prezentacją w ofercie.

2. Aby zamówić prenumeratę na wybraną ofertę prenumeraty, Zamawiający powinien:
a. skorzystać z jednego z Serwisów i postępować wg Regulaminu Serwisu,
b. skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta,
c. wykonać przelew na wskazane konto bankowe Sprzedającej, wpłacając wartość odpowiadającą cenie wybranej oferty, podając w tytule przelewu - dane adresowe, na które ma nastąpić realizacja dostawy prenumeraty oraz symbol zamawianej oferty prenumeraty.


3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedającej o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.

4. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje po rejestracji płatności na koncie bankowym Sprzedającej.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność czasopisma i/lub prezentu/gadżetu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęte zamówieniem, wybrane czasopismo i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedająca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia po upływie 7 dni od uzyskania ww. informacji od Sprzedającej jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty, Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.

6. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.


§ 3.
Zamówienia prenumeraty autoodnawialnej


1. Aby zamówić prenumeratę autoodnawialną, na wybrane czasopismo, wydawane lub sprzedawane przez Burda Media Sp. z o.o., Zamawiający powinien skorzystać z jednego z Serwisów Sprzedającej i założyć na nim konto użytkownika, wypełniając w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku lub faktury. Następnie Zamawiający, w formularzu zamówienia, powinien wybrać czasopismo, którego prenumeratą jest się zainteresowanym, określić liczbę prenumerat do zakupu oraz wybrać numer wydawniczy, od którego ma się rozpocząć realizacja prenumeraty. W kolejnym kroku Zamawiający musi potwierdzić zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Po przejściu do zakładki płatności, Zamawiający powinien podać, żądane przez Serwis, dane swojej karty kredytowej i wyrazić zgodę na ich zapamiętanie w Serwisie. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.
2. Po zakończeniu realizacji zamówienia na prenumeratę autodnawialną, Serwis na którym zamówienie zostało złożone, automatycznie stworzy kolejne zamówienie na warunkach i w cenie identycznych z poprzednim zamówieniem oraz powiadomi mailowo Zamawiającego o rozpoczęciu procesu tworzenia kolejnego zamówienia. Następnie Serwis, korzystając z zapamiętanej danych karty kredytowej Zamawiającego i udzielonej przez Niego zgodzie, automatycznie wywoła transakcję płatniczą. W przypadku braku środków, upłynięcia terminu ważności karty lub z innych powodów dla których transakcja nie przebiegnie poprawnie, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego.
3. Dane karty kredytowej są bezpośrednio przekazywane do nazwanych w Serwisie systemów płatności i w żadnym momencie oraz w żadnej postaci nie są przechowywane przez Sprzedającą oraz nie są dostępne dla pracowników i współpracowników tejże.
4. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie zapamiętanych danych karty kredytowej i zrezygnować tym samym z automatycznego tworzenia przez Serwis kolejnych zamówień w ramach prenumeraty autoodnawialnej. Rezygnacja musi być dokonana poprzez jej wysłania na adres email bok@burdamedia.pl lub listownie na adres Sprzedającej, wskazany w § 1 pkt. 2, albo może być zgłoszona w formie telefonicznej pod numerem telefonu 22 360 37 77.


§ 4.
Ceny prenumeraty i sposoby płatności


1. Ceny prenumeraty są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Serwisach, Biurze Obsługi Klienta, LOPPach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Sprzedającej są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia, pod warunkiem, że w ww. źródłach nie zawarto wprost ograniczeń czasowych ważności prezentowanych ofert i ich cen.
2. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest pokrywany przez Sprzedającą. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach składanego zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia poprzez przelew bankowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie jest przesyłane do Zamawiającego.
3. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie towary na konto bankowe Sprzedającej w sposób wskazany:
a. w Serwisie, w którym zamówienie zostało złożone,
b. w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia, jeżeli zostało wysłane do Zamawiającego,
c. przez konsultanta w Biurze Obsługi Klienta.
Płatność może być również wykonana przez Zamawiającego bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającej lub na - dedykowane dla Zamawiającego - konto bankowe w usłudze bankowej Mass-Collect.
4. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
5. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach sprzedażowych, w szczególności w zakresie ilości, ceny, częstotliwości wydawania produktów, okresów prenumeraty, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
6. Promocje Sprzedającej nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje o niej nie stanowią inaczej.

§ 5.
Koszty wysyłki i dostawa

 

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych numerów wydawniczych czasopism odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji i zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Zamawiającego czasopisma dostępnego na stronie internetowej burdamedia.pl. Wysyłka pierwszego numeru prenumeraty rozpocznie się nie później niż 4 tygodnie od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej, z zastrzeżeniem zdania wcześniejszego. Jeżeli do prenumeraty dołączany jest prezent/gadżet, zostanie on wysłany w ciągu 4 tygodni przesyłką pocztową poleconą lub kurierską, po zarejestrowaniu wpłaty. Gadżety wybrane przez Zamawiającego – jeśli są zawarte w ofercie – przy zamówieniu prenumeraty nie podlegają zamianie ani wymianie na inne, ani też na gotówkę.
2. W przypadku zmian w Harmonogramie wydawniczym polegających na połączeniu dwóch lub większej ilości numerów wydawniczych czasopisma w jednym egzemplarzu, zamówiona prenumerata ulega automatycznemu wydłużenie, w taki sposób, aby deklarowana w ofercie ilość numerów wydawniczych została zrealizowana.
3. Zamówione czasopisma będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy. Każdy numer wydawniczy czasopisma w ofercie prenumeraty wysyłany jest na wskazany adres nierejestrowaną pocztową przesyłką marketingową.
4. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia czasopism i prezentów/gadgetów bez wad.
5. Wszelkie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez telefon kontaktowy lub adres mailowy. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Biura Obsługi Klienta o zmianach danych adresowych.

 

§ 6.
Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem (stosownie do definicji konsumenta określonej w art. 22¹ Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002, tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) a także przedsiębiorca któremu przysługują prawa konsumenta tj. osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo odstąpić od umowy o prenumeratę zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Zamawiający może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się – dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, jest odesłanie - otrzymanych w ramach realizacji prenumeraty – prezentów/gadżetów (o ile były dołączone), na adres magazynu Sprzedającej, tj. Poczta Polska, 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9a. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej zamówionych produktów ponosi Zamawiający -.
4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy, tj. całości kosztów odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach prenumeraty następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający , chyba że on sam zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (gadżetów dołączonych do prenumeraty) będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
9. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7.
Czas trwania Umowy

 

1. Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas realizacji prenumeraty, a Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z umowy w każdym momencie jej trwania. W tej sytuacji Zamawiającemu zwracane są środki proporcjonalnie do wartości niedostarczonych towarów.
2. W przypadku prenumeraty autoodnawialnej, prenumerata odnowi się na kolejne okresy realizacji prenumeraty. Również w tym przypadku, Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z umowy w każdym momencie jej trwania.

 

§ 8.
Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem i z tytułu rękojmi za wady, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email bok@burdamedia.pl lub listownie na adres Sprzedającej, wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje dotyczące nieotrzymania czasopisma w prenumeracie mogą być ponadto zgłaszane w formie telefonicznej pod numerem telefonu 22 360 37 77 oraz powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni, licząc od daty ukazania się danego numeru czasopisma na rynku (w sprzedaży detalicznej). Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającą maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
3. Decyzja Sprzedającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Zmawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9.
Dane osobowe

 

1. Przetwarzanie danych Zamawiającego odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e- mail: kontakt@burdamedia.pl.
3. Szczegółowe informacje dotyczące danych Zamawiającego dostępne są pod następującym adresem: https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_sklep.pdf.

 

§ 10.
Klub Prenumeratora

 

1. Złożenie zamówienia na ofertę prenumeraty równoznaczne jest z przystąpieniem do ekskluzywnego Klubu Prenumeratora czasopism wchodzących w skład zamówionej oferty.
2. W ramach Klubu Prenumeratora aktualnym prenumeratorom udostępniane są wyjątkowe oferty dostępne wyłącznie dla członków Klubu, takie jak:
a. zniżki na książki, kolekcje oraz inne czasopisma w prenumeracie,
b. zniżki lub vouchery, przekazane przez Partnerów Burda Media Sp. z o.o.
c. oferty specjalne przedłużenia prenumeraty, udostępniane aktualnym prenumeratorom,
d. zaproszenia na wydarzenia organizowane przez redakcje lub ich Partnerów.
3. Wyżej wymienione korzyści lub informacje o nich mogą być przekazywane członkom Klubu Prenumeratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pośrednictwem listów wysyłanych przez Pocztę Polską oraz poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
4. Przez aktualnego prenumeratora rozumie się Zamawiającego, od dnia skutecznego złożenia zamówienia na ofertę prenumeraty czasopism do dnia ukazania się pierwszego numeru wydawniczego czasopisma, który nie wchodzi już w skład realizowanej prenumeraty.
5. Uczestnictwo w Klubie Prenumeratora daje członkom wyjątkowe korzyści, ale jest jednocześnie całkowicie dobrowolne. W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

§ 11.
Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego www.kultowy.pl dostępnego pod linkiem (link), przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje Zamawiających co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Złożenie zamówienia na prenumeratę przez Zamawiającego po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez Sprzedającą zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa osoba trzecia weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15 (02-674 Warszawa), tel.: 22 360 37 77, e-mail: bok@burdamedia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym całość kosztów odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach prenumeraty oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty, w której zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Biuro Obsługi Klienta Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15 (02-674 Warszawa) tel.: 22 360 37 77, e-mail: bok@burdamedia.pl

– Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy o prenumeratę następujących czasopism*

– Data zawarcia umowy*/odbioru*

– Imię i nazwisko Zamawiającego

– Adres Zamawiającego

– Podpis Zamawiającego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

* Niepotrzebne skreślić.