Kultowy.pl
Znajdź...

Regulamin

REGULAMIN

§ 1.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.kultowy.pl, dostępnego pod adresem www.kultowy.pl, zwanego dalej Sklepem, w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, odpowiedzialności administratora za zgodność oferowanych usług z umową warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży lub prenumeraty towarów, odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Korzystanie ze Sklepu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, posiadająca NIP: 897-14-11-483 oraz REGON: 931051710, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.

3. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego www.kultowy.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub bez rejestracji – w trybie określonym w § 3 pkt. 3a) lub 3b). W przypadku wprowadzenia do oferty Sklepu produktów cyfrowych ich zamawianie możliwe będzie wyłącznie po dokonaniu rejestracji zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek.

5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:

a) złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,

b) programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,

c) wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),

d) programy szpiegujące (spyware),

e) spam,

f) włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.

6. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:

a) zapory sieciowe,

b) regularna aktualizacja oprogramowania,

c) zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,

d) regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,

e) szyfrowanie transmisji danych,

f) nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,

g) używanie legalnych programów i aplikacji,

7. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom. 7. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści: bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych, wulgarnych jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.

8. Sprzedaż produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się przez Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Aby zakupić wybrane produkty, należy zarejestrować się w Sklepie (bądź złożyć zamówienie bez rejestracji – w trybie określonym w § 3 pkt. 3a lub 3b), dodać wybrane produkty do koszyka, wypełnić formularz zamówienia, podając dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury, zatwierdzić formularz zamówienia oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

10. Przedmiotem transakcji w Sklepie mogą być towary uwidocznione na stronie internetowej www.kultowy.pl w chwili składania zamówienia. Informacje o towarach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane do odwiedzających Sklep.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące kupującego będącego Konsumentem stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG i numerów PKD).

13. Wobec podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 12 nie znajdują zastosowania art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego oraz § 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Rejestracja


1. Dokonanie rejestracji w Sklepie jest bezpłatne.

2. Aby zarejestrować się w Sklepie należy wypełnić kompletnie i zgodnie z prawdą formularz rejestracyjny oraz wysłać go zgodnie z instrukcją. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje zawartych w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych użytkowników Sklepu, którzy dokonali rejestracji w Sklepie (zwanych dalej Użytkownikami), ani Zamawiających; nie kontroluje również danych przekazanych przez Użytkowników oraz Zamawiających w trakcie procesu rejestracji, a także składania zamówienia. Użytkownik/Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji i/lub składania zamówienia są prawdziwe. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w Sklepie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie).

3. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakiejkolwiek późniejszej ich zmiany Użytkownik powinien zaktualizować swój profil.

4. Każda osoba może utworzyć tylko jedno konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani zbywanie swojego konta w żaden inny sposób innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Sklepu, korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Sklepu.

5. Administrator może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Sklepu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu.

7. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika/Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem/Zamawiającym w celu weryfikacji statusu jego konta, jak również w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

9. Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili usunąć konto w Sklepie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby Administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym jeśli Zamawiający złożył zamówienie, nie odstępując od Umowy w trybie § 6, usunięcie przez niego konta może nastąpić po zakończeniu realizacji zamówienia i uregulowaniu płatności, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3–5.§ 3.

Zamówienia


1. Zamówienia przyjmowane są pod adresem www.kultowy.pl. po wcześniejszym zarejestrowaniu się (bądź poprzez złożenie zamówienia w trybie określonym w pkt. 3 lub 4 poniżej), wybraniu produktów, prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i akceptacji Regulaminu.

2. Zamawiający może składać zamówienia, wskazując na produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”. Następnie Zamawiający w ramach formularza zamówienia wskazuje szczegóły dostawy, wybiera formę opłaty i potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie rejestracji.

3. Zamówienia przyjmowane są również bez konieczności rejestracji w Sklepie, przez:

a) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zawierającego m.in. dane identyfikujące Zamawiającego oraz odbiorcy towaru, kontaktowy adres e-mailowy Zamawiającego, zamawiany produkt, szczegóły dostawy i formę płatności oraz wysyłki, oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz prawidłowości złożonego zamówienia, w tym łącznej ceny zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamawiania.

b) zamówienie telefoniczne złożone Sprzedającej przez telefon kontaktowy wskazany w zakładce „Kontakt” Sklepu oraz podaniu przez Zamawiającego danych identyfikujących Zamawiającego, a także odbiorcy towaru, ewentualnie kontaktowego adresu e-mailowego Zamawiającego, informacji o zamawianym produkcie, szczegółach dostawy i formie płatności oraz wysyłki, oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz prawidłowości złożonego zamówienia, w tym łącznej ceny zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator potwierdza przyjęcie zamówienia i/lub przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mailowy (jeżeli Zamawiający podał w procesie zamawiania kontaktowy adres e-mailowy). Z tym zastrzeżeniem, że zamówienia telefoniczne mogą dotyczyć wyłącznie zamawiania prenumeraty oraz zamawiania Prenumeraty Kolekcji.

4. Sprzedająca udostępnia czasopisma do prenumeraty w podanych w Sklepie okresach prenumeraty. Zasady zakupu i realizacji takich zamówień są opisane w Regulaminie Prenumerata, dostępnym pod adresem https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty

5. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje, po rejestracji płatności na koncie Sprzedającej

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i/lub Regulaminie Prenumeraty, dostępnym pod adresem: https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedająca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającej jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar, Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z poniesionymi kosztami wysyłki w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.

8. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.

9. W przypadku zamawiania produktów oznaczonych jako Prenumerata Kolekcji znajdujących się w oznaczonej zakładce na stronie Sklepu, zastosowanie mają poniższe zasady odnoszące się do Prenumeraty Kolekcji, które opisane zostały również na stronie danego produktu:

a) w przypadku zamówienia produkty sprzedawanego jako Prenumerata Kolekcji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za pierwszy produkt z danej serii, kolejne produkty z danej serii będą do Zamawiającego wysyłane automatycznie zgodnie z warunkami danej serii. Za tak przesłane Produkty Zamawiający ma obowiązek w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki zapłacić lub odesłać produkty na własny koszt.,

b) Zmawiający zobowiązany jest dokonać płatności, o której mowa w punkcie a powyżej przelewem na rachunek Sprzedającej podany na fakturze przesłanej wraz z produktem z danej Prenumeraty.

c) w przypadku nie zaksięgowania na rachunku Sprzedającej takiej płatności Prenumerata danej serii zostaje zakończona automatycznie a Zamawiający ma obowiązek odesłania Sprzedającemu dostarczonych a nieopłaconych produktów. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie wysyłał kolejnych produktów z danej serii a Prenumerata Kolekcji zostaje automatycznie wygaszona.

d) Zamawiający może w dowolnym momencie trwania Prenumeraty zrezygnować z niej pisząc na adres bok@burdamedia.pl.

10. Sprzedająca zastrzega, że zasady opisane w 9 powyżej mają zastosowanie wyłącznie do produktów, które znajdują się w zakładce Prenumerata Kolekcji.

11. Sprzedająca odpowiada wobec konsumenta za zgodność dostarczanych towarów z umową i zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad. Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego
dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

12. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedająca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedająca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Sprzedająca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedająca została poinformowana przez konsumenta o braku zgodności z umową. Konsument udostępnia Sprzedającej towar podlegający naprawie lub wymianie. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającej, może ona odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

14. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 1) Sprzedająca odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową; 2) Sprzedająca nie doprowadziła towaru do zgodności z umową; 3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedająca próbowała doprowadzić towar do zgodności z umową; 4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony polegających na naprawie lub wymianie; 5) z oświadczenia Sprzedającej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

15. Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedająca zwróci konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającej na jej koszt. Sprzedająca zwróci konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedająca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§ 4.

Ceny towarów i płatności


1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Do łącznej ceny zamówienia zostanie doliczony koszt wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia towaru w wysokości wskazanej w zamówieniu. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów, oraz ich dostawy, zgodnie z wybraną przez Zamawiającego formą wysyłki, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia.

2. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie produkty:

I. Za pośrednictwem serwisu PayU, a w tym:
poprzez formy płatności:
- szybkie przelewy (Alior Bank, Bank Pekao, BNP Paribas, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Idea Bank, ING, inteligo, mBank, Millennium, PKO Bank Polski, plus bank, Santander, Banki Spółdzielcze, GetIn Bank, Nest, Noble Bank, T-mobile Usługi Bankowe)
- karty płatnicze (debetowe i kredytowe -> VISA, Mastercard, Maestro)
- BLIK

II. Przelew tradycyjny.

II. Płatności rekurencyjne

Definicje:

Usługodawca – Burda Media Polska Sp. z o.o.

Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

Dokonanie płatności w systemie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę kredytową. W systemie tym Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do panelu/ konta Usługobiorcy na stronie https://kultowy.pl/. Zasady zakupu i realizacji takich zamówień są opisane w Regulaminie Prenumerata, dostępnym pod adresem: https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty
W przypadku płatności automatycznie odnawialnych Zamawiających którzy dokonali jej za pośrednictwem systemu Przelewy24 płatności nadal będą obsługiwane za pomocą systemu Przelewy24, po wejściu niniejszego Regulaminu w życie płatności automatycznie odnawialne zrealizować będzie można wyłącznie za pomocą systemu PayU.
Dokonanie płatności za pomocą płatności automatycznie odnawialnych będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego karty, która posiada zabezpieczenie CVV2/CVC2, płatność następuje zgodnie z regulaminem PayU.

3. Sprzedająca po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub wedle życzenia Zamawiającego – fakturę VAT). Dokument sprzedaży będzie Zamawiającemu wysyłany elektronicznie na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

4. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy sytuacji dokonywania płatności za pobraniem) powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

5. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

6. Promocje w sklepie internetowym www.kultowy.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Sklepie nie stanowią inaczej.

7. O ile dane produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu produktu.

§ 5.

Koszty wysyłki i dostawa


1. Dostawa zamówienia realizowana jest za pośrednictwem następujących firm:

I. Dostawy na terenie Polski:

a. Kurier Poczty Polskiej

b. InPost (usługi paczkomatowe)

c. Poczta Polska - przesyłka polecona

d. Kurier DPD

2. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji, a w przypadku prenumeraty sposoby realizacji takich zamówień są opisane w Regulaminie Prenumeraty, dostępnym pod adresem: https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty.

3. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się w określony w zamówieniu sposób, w terminie do 14 dni roboczych [] od przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Zamawiający i jest on doliczany do łącznej wartości zamówienia i wskazywany w procesie składania zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Sklepie, uwzględniające taryfikatory przewoźników. Zasady dotyczące kosztu dostawy dla prenumeraty są opisane w Regulaminie Prenumeraty, dostępnym pod adresem: https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty

 

§ 6.

Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się – dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w  posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, w przypadku regularnego dostarczania towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów

3. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (towaru) na adres magazynu Sprzedającej wskazany w zakładce Sklepu „Zwroty”. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której konsument odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej zamówionych produktów ponosi Zamawiający.

4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towarów) będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Informacje o odstąpieniu o umowy i zwrocie towarów w przypadku zamówień prenumeraty normuje Regulamin Prenumeraty, dostępny pod adresem: https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty

 

§ 7.

Czas trwania Umowy o prenumeratę

Czas trwania umowy o prenumeratę szczegółowo reguluje Regulamin Prenumeraty dostępny pod adresem: https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty

 

§ 8.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email bok@burdamedia.pl lub listownie na adres Sprzedającej wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu ponadto reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającą maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres e-mail zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu e-mail.

2. Decyzja nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9.

Dane osobowe


Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://kultowy.pl/i/polityka-prywatnosci

 

§ 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Zamawiający, będący konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającą Umowy sprzedaży;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającą;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych www.uokik.gov.pl oraz www.rzu.gov.pl.

3. Ponadto od 15 lutego 2016 Zamawiający, będący konsumentem, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Zamawiającym umową, która znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres poczty elektronicznej to: bok@burdamedia.pl.

 

§ 11.

Newsletter i powiadamiania SMS


Jeżeli Sklep wprowadzi nieodpłatną usługę Newslettera, lub powiadomień SMS Klient będzie mógł dobrowolnie wyrazić zgodę̨ na zamówienie usługi newslettera lub otrzymywanie informacji SMS. Usługi newslettera oraz powiadamiania SMS będą polegały na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych Sklepu i jego partnerów biznesowych w tym treści dotyczące produktów Sklepu i jego partnerów biznesowych oraz promocji. Zamawiający w każdym momencie będzie mógł zrezygnować w usług opisanych w niniejszym punkcie.

 

§ 12.

Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

2. W sprawach prenumeraty nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Prenumeraty dostępnym pod adresem: https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty

3. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Sprzedającej bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.

4. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Sklep a Sprzedającą lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, iv) zmiany cen usług świadczonych w Sklepie lub v) z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.

5. O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje użytkowników Sklepu co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Użytkownikowi, który nie zgadza się z treścią zmian przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu..

6. Sprzedająca może czasowo wyłączyć działanie Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji.

7. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:
Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
tel.: 22 360 39 09,
e-mail: bok@burdamedia.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do: Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa
tel.: 22 360 39 09,
e-mail: bok@burdamedia.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ….......................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …..........................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Adres konsumenta(-ów) …............................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Data ….......................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


_______________________